Zawodowy kurator sądowy

kalina, kot i my

Temat: Warunkowo zawiesić
...do zakładu karnego. Jeśli natomiast przebywa już w zakładzie karnym, może skorzystać z instytucji przerwy w jej odbywaniu. Przepisy dotyczące odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności stosuje się także w stosunku do osób, którym orzeczono zastępczą karę pozbawienia wolności w miejsce kary ograniczenia wolności lub grzywny. Kto może złożyć wniosek o odroczenie? Wniosek o odroczenie może złożyć skazany, jego obrońca, sądowy kurator zawodowy (na podstawie art. 173 § 2 pkt 4 k.k.w.), prokurator. Co powinien zawierać wniosek o odroczenie? Wniosek powinien zawierać następujące elementy: - imię, nazwisko i adres osoby, która ubiega się o odroczenie, - oznaczenie organu, do którego kieruje wniosek (np. Sąd Rejonowy w ..., Wydział...), - treść (np. Wnoszę o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu..., sygnatura...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=6432Temat: Odroczenie kary pozbawienia wolności
...o której mowa w art. 248. § 2 Okres odroczenia biegnie od dnia wydania postanowienia w tym przedmiocie. § 3 Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, jednakże łączny okres odroczenia nie może przekroczyć roku, chyba że chodzi o kobietę ciężarną lub w okresie 3 lat po urodzeniu dziecka i sprawowania nad nim opieki. Kto może złożyć wniosek o odroczenie? Wniosek mogą złożyć: - skazany - obrońca skazanego - prokurator - sądowy kurator zawodowy Jak napisać wniosek o odroczenie? Wniosek o odroczenie powinien spełniać warunki z art. 119 § 1 k.p.k. Powinien zawierać: - imię, nazwisko i adres osoby, która ubiega się o odroczenie, - oznaczenie sądu, do którego skierowany jest wniosek - treść: Wnoszę o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu ? z dnia ?w sprawie sygn. akt? - uzasadnienie, - datę, - podpis osoby...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=10012


Temat: Pomoc finansowa dla rodziny osadzonego
...określonym w ust. 3, żąda się uzupełnienia wniosku lub dokumentacji. Do czasu uzupełnienia wniosku nie podlega on rozpoznaniu. 5. Osoby pozbawione wolności i zwalniane z zakładów karnych i aresztów śledczych składają wniosek do właściwego dyrektora jednostki penitencjarnej, zaś osoby zwolnione z zakładów karnych i aresztów śledczych i ich rodziny, pokrzywdzone przestępstwem i ich rodziny oraz rodziny osób pozbawionych wolności - do zawodowego kuratora sądowego
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=516


Temat: czy zawsze jest kurator??
...o wysokiej kulturze osobistej. 2)Dublujesz tematy. 3) Sąd może,ale nie musi "oddać" Cię pod dozór kuratora. 4) Art. 55. § 1. Nadzór nad wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz orzekanie w sprawach dotyczących wykonania tej kary należą do sądu rejonowego, w którego okręgu kara jest lub ma być wykonywana. § 2. Czynności związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kary ograniczenia wolności wykonuje sądowy kurator zawodowy. Przepisy o dozorze i kuratorze sądowym stosuje się odpowiednio.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=97918


Temat: kuratorski przekręt
kuratorski przekręt   Mam bardzo poważne pytanie do Was dotyczące złożenia do prokuratury doniesienia o popełnieniu przestępstwa z Art.*271.*§*1. i z Art.*233.*§*4. przez zawodowego kuratora sądowego. Po pierwsze , 2 lata temu podczas mojej sprawy rozwodowej został przeprowadzony wywiad kuratora zawodowego w którym to Pani kurator opisała nie stworzone rzeczy dotyczące wręcz znęcania sie prze zemnie nad moimi trzema córkami, ponadto kurator opisał iż jestem alkoholikiem i wymagam leczenia. Podczas sprawy sądowej zaprzeczyłem tej opinii tym bardziej iż została ona wystawiona na podstawie rozmowy także ze...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=63905


Temat: Prosze o pomoc w bibliografii
...1998, s. 179, - K. Gromek, Kuratorzy sądowi. Komentarz do ustawy z dnia 27 lipca 2001 r., Warszawa 2002, - B. Myrna, Instytucja kuratora sądowego w świetle kodyfikacji karnej z 1997 r., (w:) Nowa kodyfikacja prawa karnego, tom V, Wrocław 2000, s. 161, - R. Musidłowski, Sądowa kuratela dla dorosłych, (w:) Stan i węzłowe problemy polskiego więziennictwa , "Biuletyn RPO-Materiały", Warszawa 1998, s. 355, - M. Sękara, Status prawny zawodowych kuratorów sądowych, PS 2003, nr 4, s. 99, - J. Śpiewak, Rola kuratora sądowego w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w nowym kodeksie karnym wykonawczym, "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 1998, nr 18, s. 5, - J. Śpiewak, Kurator sądowy w postępowaniu karnym wykonawczym - przewodnik dla sprawujących dozory, Warszawa 2000, - J. Szumski, Problemy kurateli sądowej dla dorosłych, "Studia Iuridica...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=39892


Temat: gazeta opublikowala zdjecie oskarzonego ale bez jego zgody
Art. 161. § 1. O warunkowym zwolnieniu orzeka sąd penitencjarny; posiedzenie powinno odbyć się w zakładzie karnym. § 2. Wniosek o warunkowe zwolnienie może złożyć również dyrektor zakładu karnego lub sądowy kurator zawodowy. § 3. Wniosku skazanego lub jego obrońcy, złożonego przed upływem 3 miesięcy od wydania postanowienia o odmowie warunkowego zwolnienia, nie rozpoznaje się aż do upływu tego okresu. Art. 162. § 1. Sąd penitencjarny powinien wysłuchać przedstawiciela administracji zakładu karnego, a także wysłuchać
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=3944


Temat: Kara pozbawienia wolności, bez prawa do wyjaśnień?
...dwieście trzydzieści pięć spraw, podczas gdy standard mówi o stu, stu dwudziestu. Do tego rocznie przeprowadzanych jest około stu dziewięćdziesięciu wywiadów przez kuratora zawodowego. Jeżeli zsumuje się czas pracy kuratora, to jesteśmy, jak się wydaje, bliscy wypalenia zawodowego, przynajmniej tak wskazują liczby, ponieważ tego właściwie wykonać się nie da." Komisja senacka o budżecie. na Krajowe Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych Jeśli pozwolisz, pozostawię to bez komentarza, bo zdaje się, że nie za wiele masz do czynienia z tą materią w praktyce. Zachowanie kuratora o którym wspomniałam wyżej to norma, a moje osobiste doświadczenia potwierdzają fatalny poziom kuratorskiej " opieki" - kurator, który się mną przez 3 lata "opiekował" wniósł o zarządzenie zawieszonej kary, ponieważ ( jak napisał...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=90146


Temat: Pytanie...
...10% wynagrodzenia za pracę; orzeczona praca nie może przekroczyć 40 godzin w stosunku miesięcznym. Albo wniosek o zwolnienie z odbycia reszty kary ograniczenia wolności, albo zmiany sposóbu wykonania tej pracy: Art. 66. § 1. Orzekanie w przedmiocie zmian w sposobie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz w przedmiocie wykonania kary zastępczej, a także zwolnienia od reszty kary może nastąpić również na wniosek sądowego kuratora zawodowego. § 2. Wniosku skazanego lub jego obrońcy o zwolnienie od reszty kary ograniczenia wolności złożonego przed upływem 3 miesięcy od wydania poprzedniego postanowienia w tym przedmiocie nie rozpoznaje się aż do upływu tego okresu. § 3. Zwalniając skazanego od reszty kary ograniczenia wolności, sąd zawiadamia o tym zakład pracy, placówkę, instytucję lub organizację, w której skazany odbywał...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=3268


Temat: Wniosek o zarządzenie wykonania kary po upływie terminu próby ....?
  Art. 173. § 1. Sądowy kurator zawodowy organizuje i prowadzi działania mające na celu pomoc skazanemu w społecznej readaptacji oraz kieruje pracą sądowych kuratorów społecznych i innych osób wykonujących dozór samodzielnie lub z upoważnienia stowarzyszeń, organizacji i instytucji. § 2. Do zakresu działania
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=93666


Temat: wniosek o kuratora sądowego
...jej wykonania może skazanego w okresie próby poddać dozorowi kuratora. Jeśli jednak jest orzeczona kara bezwzględnego pozbawiania wolności to takiego kuratora się nie ustanawia - skazany, który kończy odbywanie kary może zwrócić się do Sądu Penitencjarnego o ustanowienie kuratora. Art. 167. § 1. Skazany, przed zwolnieniem z zakładu karnego, ma prawo zwrócić się do sądu penitencjarnego z wnioskiem o zastosowanie względem niego dozoru sądowego kuratora zawodowego, zwłaszcza jeśli oczekujące go warunki życia po zwolnieniuz zakładu karnego mogą mu utrudniać społeczną readaptację. Do Sądu Penitencjarnego w .................... Skazany: ............................ przebywający w Zakładzie Karnym ..................... Wniosek o wyznaczenie dozoru sądowego W chwili obecnej odbywam karę pozbawienia wolności z wyroku Sądu Rejonowego...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=6951


Temat: Elektroniczna opaska
...takiej zgody. Po wprowadzeniu zmian, dyrektor jednostki penitencjarnej, mając dokumentację skazanego, który jeszcze nie stawił się do odbycia kary, będzie mógł po sprawdzeniu danych o jego karalności, wystąpić z wnioskiem bez dołączenia zgody skazanego, którą odbierze sąd penitencjarny, przy rozpoznawaniu wniosku. Dołączenie zgody skazanego ograniczono jedynie do wniosków składanych przez samego skazanego, jego obrońcę, sądowego kuratora zawodowego, a w przypadku dyrektora jednostki penitencjarnej, jedynie w sytuacji gdy skazany w chwili złożenia wniosku, jest już osadzony w zakładzie karnym. á W art. 42 ust. 2 dano sądom penitencjarnym uprawnienie do pozostawienia wniosku bez rozpoznania, gdy na przeszkodzie udzieleniu zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego stoją warunki techniczne. Powyższa regulacja uprości i ułatwi...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=72371


Powered by WordPress, © kalina, kot i my